Често задавани въпроси

Как трябва да бъде оформен бюджетът към подадената кандидатура?

Бюджетът представлява приблизителна финансова рамка на разходите, които се предвиждат при изпълнение на проекта. Оформя се като свободен текст, няма определен модел за попълване. Препоръчително е да се оформят отделни пера в зависимост от вида разход – за хонорари, техническо оборудване, участие в конференции и др.

Има ли задължение за връщане на сума, която не е била изразходвана след изпълнение на проекта?

При изтичане на договора между бенефициента и Л'ОРЕАЛ България първият трябва да предостави отчет за извършената дейност по време на срока на договора. Този отчет представлява справка и описание на проекта и не изисква връщане на неизразходвана сума. Стипендията следва да бъде върната от страна на бенефициента единствено в случай на неспазване на договора и неговите условия. При прекратяване на договора стипендиантът е длъжен да възстанови сумата в 30-дневен срок.

Какви са критериите, според които журито определя трите печеливши кандидатури?

Критериите за оценка, протоколът за сътрудничество между Л'ОРЕАЛ България, Националната комисия за ЮНЕСКО – България и Софийския университет "Св. Климент Охридски" и правилата на конкурса са неразделна част от документацията, определяща общите условия, на които кандидатът трябва да отговаря, за да бъде валидна заявката му за участие. Тези условия са:

 • Област – научните изследвания трябва да бъдат в сферата на естествените науки, включително физически, математически, технически, биотехнологични и медицински науки. Пребиваване и място на научните изследвания – стипендиите са предназначени за научни изследвания, извършващи се в България. Кандидатът трябва да има българско гражданство и да пребивава в Република България.
 • Степен на образование – за стипендии се допускат кандидати, които в момента изучават или вече имат докторска или постдокторантска степен на образование. Възрастова граница – стипендии се отпускат на кандидати под 35-годишна възраст (за изданието на програмата през 2018 – 2019 г. кандидатите трябва да са родени след 1 януари 1983 г.).
 • Процес на кандидатстване – документацията и формата за кандидатстване трябва да бъдат пълни, като се спазят изцяло процедурите за кандидатстване. Кандидатурата трябва да бъдат подадена в определения срок (до 31 март 2019 г.). Документацията за кандидатстване включва следното: автобиография, копия от дипломи и сертификати, описание на предишни научни изследвания, описание на предлаганите изследвания, препоръки, списък на научните публикации и предложение за бюджет.
 • Опити – кандидатури, в които за целите на научните изследвания се правят експерименти върху животни, няма да бъдат взети под внимание.

След консултации с членовете на журито по програмата на L'ORÉAL и ЮНЕСКО "За жените в науката" от страните, в които се провежда програмата, са предложени общи критерии, които да се вземат под внимание при избора на даден кандидат. Предпочитания се дават на следните критерии:

Кандидати:

 • Брой публикации в същия период (години)
 • Качество на публикациите във връзка с нивото на научните списания
 • Среден успех по време на обучението
 • Международен опит (съвместно с колегите ви в чужбина, работещи в една от научните институции извън страната на пребиваване, продължителност на престоя и нивото на институцията, където или с които са работили).

Проект:

 • Значимост на съдържанието на проекта.
 • Възможности и жизнеспособност на проекта – дали проектът е реалистичен, възможно ли е да се постигнат очакваните резултати в рамките на определения период.
 • Приложимост на изследването – ако проектът е твърде теоретичен или ако е невъзможно да се предвиди прилагането му, той не се взема под внимание.
 • Значимост на институцията, където ще се провеждат научните изследвания. Принос на проекта – дали проектът ще допринесе за подобряване наекспертните познания и за насърчаване на науката и някои научни дисциплини на местно ниво.
 • Световни научни тенденции – проектът да бъде в съответствие със значителни научни направления в света.

Кои са областите, в които може да се кандидатства за стипендиите?

Стипендиите се връчват на трима докторанти или учени, завършили докторска степен и занимаващи се с научни изследвания в областта на естествените науки. За естествени науки се считат: химия, математика, медицина, геофизика, химична физика, биофизика, биохимия, геохимия, астрохимия, астрономия, астрофизика, физика, механика, биология, геология, география, хидрология, метеорология, физична география и океанография. Проекти, които са комбинация от естествени науки или са свързани с научните области, изброени по-горе, също ще бъдат приемани.

В какъв срок се изплаща стипендията?

Стипендиите за научна работа се изплащат на бенефициентите в пълен размер на посочената от тях банкова сметка 30 дни след официалното тържество за връчването им и подписването на предварителния договор с Л'ОРЕАЛ България.

Каква банкова сметка е нужно да се предостави – лична или на структурата, в която бенефициентът работи?

Бенефициентът трябва да посочи лична банкова сметка, тъй като стипендиите се определят за лични постижения, разработки, изследвания и проекти. При спечелване на стипендия се подписва договор между Л'ОРЕАЛ България и физическото лице бенефициент.

Нужно ли е да се предоставя допълнителна информация освен формуляра за Кандидатстване и каква е тя?

Списък на цялата нужна документация:

 1. Формуляр за кандидатстване;
 2. Автобиография,
 3. Kопия на дипломи и удостоверения за научни степени (оригинали на заверените копия ще бъдат изискани за преглед, ако кандидатът е одобрен за стипендия);
 4. Подробно описание (на една или максимум две страници) на предложението за научноизследователския проект, с акцент върху научните изследвания, които ще бъдат проведени през следващата година (годината след присъждането на стипендията);
 5. Подробно описание (на една или максимум две страници) на изследователската работа на кандидатът досега (описание на научната кариера и дейност);
 6. Препоръка от научния ръководител, професор, или от ръководител на научната организация, където ще се реализира проектът;
 7. Списък от важни публикации (ако е възможно, приложете копия от научни публикации);
 8. Рамка на предложен бюджет (на база, на която кандидатът се състезава за стипендия).

Победителите ще бъдат ли известявани лично?

Бенефициентите на стипендиите и техните научни ръководители ще бъдат уведомени по имейл и персонално. Всички останали кандидати ще бъдат уведомени по имейл за решението на журито.

Списъкът с бенефициентите на стипендиите ще бъде огласен и в средствата за масово осведомяване на този уебсайт, както и на уебсайта на Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО.

Могат ли да кандидатстват за стипендия учени, които изучават докторантура в университети в чужбина или вече са придобили докторска степен извън България?

Кандидатите за стипендия трябва да притежават българско гражданство и да осъществят проектите, с които се кандидатствали, на територията на страната. Няма ограничение за това къде изучават или са придобили докторска или постдокторантска степен.

За жените учени, които възнамеряват да се развиват извън България, препоръчваме международната стипендиантска програма на Л'ОРЕАЛ и ЮНЕСКО "За жените в науката", която дава възможност за обмяна на опит и провеждане на изследвания в престижни университети в чужбина. Повече информация можете да намерите тук.

Има ли точни изисквания за това какво трябва да съдържа препоръката от научен ръководител?

Няма определен модел за тази препоръка. Важно е тя да подчертава научните способности на кандидата, както и това, че отговаря на всички изисквания на програмата "За жените в науката". В повечето случаи препоръката не надвишава обем от една печатна страница формат А4.

На какъв език трябва да бъде прилаганата документация?

Тъй като програмата се провежда в България, документацията следва да се попълни на български език. Въпреки това няма забрана за това, някои от приложените документи (публикации в чуждестранни издания, препоръки) да бъдат на английски език.

Съвместима ли е програмата "За жените в науката" с други конкурси, отпускащи стипендии?

Да. Кандидатстването в програмата "За жените в науката" не ограничава участието в други програми, проекти и конкурси.

Официални партньори:

For Women in Science Paris Loreal UNESCO Софийски университет

С медийната подкрепа на:

Политика за защита на личните данни Условия за ползване на сайта